Ehitusalased auditid (hoonete ehitus, eriosad, teed, tänavad ja rajatised)

Ehitise auditi läbiviimisel lähtume majandus- ja taristuministri määrusest: „ehitise auditi tegemise kord“.

Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa või ehitamise nõuetele vastavust. Kui ehitisel on kahjustused, mis takistavad ehitise kasutusotstarbele vastavat kasutamist või ehitis on kahjustuste tõttu ohtlik, hinnatakse ning kirjeldatakse nende ulatust ja kahjustuste kõrvaldamise võimalust ning meetmeid ehitise nõuetega vastavusse viimiseks.

Auditi tegija selgitab tellijale enne auditi tegemist auditi tegemise põhimõtteid, meetodeid, liike ning andmete ja dokumentide vajadust. Enne auditi tegemist määrab auditi tegija koos tellijaga auditi eesmärgi, meetodi, mahu ja liigi, arvestades ehitise seisukorda ja pädeva asutuse juhiseid nende olemasolul.

Ehitise audit hõlmab vähemalt järgmisi tegevusi:

  • visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja antakse hinnang ehitise tehnilisele seisukorrale;
  • kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud viisil on võimalik, ohutu ja vastab kasutamise otstarbele;
  • dokumentatsiooni kontroll, mille käigus kontrollitakse auditi objektiks oleva ehitisele või selle osale õigusaktides nõutud dokumentatsiooni olemasolu ja nõuetekohasust.

Juhul, kui auditi käigus tekib põhjendatud kahtlus ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse osas või ei ole võimalik seda eelpool mainitud tegevuste käigus hinnata, informeerib auditi tegija auditi tellijat täiendavate kontrolltegevuste vajalikkusest ning kokkuleppel auditi tellijaga teeb täiendava kontrolli, mille käigus:

  • avatakse ehitise kandekonstruktsioon, piirdetarind või tehnosüsteem;
  • teostatakse ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrolliks vajalikke mõõtmisi;
  • edastatakse proov laborisse analüüsiks;
  • kasutatakse muid vajalikke meetmeid ehitise või ehitamise nõuetele vastavuses veendumiseks.

Lõpptulemusena koostame ehitise auditi tegemise korra kohase ehitise auditi aruande koos soovituste ja vajalike tegevustega lähtuvalt kliendipoolsest lähteülesandest.

Meie senised kogemused näitavad, et paljudel juhtudel on olemasoleva seadustamata ehitise ohutuse ja seadusele vastavuse tõendamiseks vajalik täiendavalt teostada uuringuid, mõõdistused ja läbi viia ka eriosade auditid.