Mis on omanikujärelevalve?

Ehitusseadustikust tulenev omaniku kohustus on seaduses sätestatud juhtudel tagada ehitamise üle asjatundliku järelevalve ehk omanikujärelevalve olemasolu kogu ehitustööde kestuse vältel. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha vaid seaduses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastav pädev isik. Pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.

Omanikujärelevalvet tehakse vähemalt ehitise kasutusteatise esitamiseni või kasutusloa saamiseni või tee puhul selle vastuvõtmiseni ning vähemalt õigusaktides sätestatud mahus.

Lähtuvalt määrusest „omanikujärelevalve tegemise kord“ on omanikujärelevalve tegijal järgnevalt kirjeldatud ülesanded:

Omanikujärelevalve tegija koostab koostöös omanikuga ülesannete täitmiseks järelevalveprotseduuride programmi või kvaliteedi tagamise plaani.

Omanikujärelevalve tegija on kohustatud ülesannete täitmisel kontrollima:

 • enne ehitamise alustamist ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti vastavust ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile või ehitusteatisega koos esitatud ehitusprojektile, kui ehitusteatisega koos tuli ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
 • ehitusprojekti nõuetele vastavust, mille käigus tehakse kindlaks ehitusprojekti terviklikkus ning kas ehitusprojekti järgi on võimalik ehitise nõuetekohasust hinnata ja ehitist ehitada;
 • kas omanik on esitanud pädevale asutusele ehitamise alustamise teatise;
 • ehitamise ajal ehitamise nõuetele vastavust;
 • ehitatava ehitise või selle osa ehitusprojektile ning ehitaja ja omaniku vahelises lepingus kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavust, sealhulgas hoolikalt kontrollima veatundlikku ehitise osa, mille ebaõige teostus võib põhjustada ohtu, suurendada energiatarvet, muuta oluliselt akustikat või vähendada ehitise eluiga;
 • ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust. Juhul kui ehitusprojektis on tooted või seadmed konkreetselt määramata või puuduvad neile nõuded, nõuab omanikujärelevalve tegija ehitajalt kasutuskohasuse nõuetele vastavuse tõendamist ja ehitusprojekti koostajaga kooskõlastamist;
 • ehitusdokumentide nõuetekohast ja õigeaegset koostamist ja nõuda nende esitamist, täiendamist või parandamist;
 • ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu, ümbruskonna ohutust, sealhulgas ohutust kolmandatele isikutele;
 • ehitamise, ehitise ning selle asukoha maaüksuse keskkonnaohutust;
 • kaetava töö vastavust ehitusprojektile ja kaetava töö kohta koostatud dokumentatsiooni nõuetekohasust;
 • ettekirjutuse täitmist;
 • ehitise geodeetilise mahamärkimise akti olemasolu;
 • ehitamise kvaliteeti ja vastavust ehituslepingule.

Lisaks on omanikujärelevalve tegija kohustatud oma ülesannete täitmisel hindama:

 • reaalsete geotehniliste või vundeerimistingimuste vastavust ehitusprojekti koostamise aluseks olnud pinnaseandmetele või ehitusuuringu andmetele;
 • ehitise geodeetilist mahamärkimist;
 • esitatud teostusjooniste vastavust nõuetele, tegelikkusele ja ehitusprojektile;
 • ehitise valmidusastet ning osalema ehitise või selle osa üleandmisel.

Omanikujärelevalve tegija teeb ettepanekuid täiendavate mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside tegemiseks ning teostab nende järelevalvet, eelkõige hindamaks ehitamise kvaliteeti või ehitise nõuetekohasust.

Tee ehitamisel on omanikujärelevalve tegija lisaks eelpool nimetatule kohustatud:

  • kontrollima kasutatava pinnase vastavust tee ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele ning võtma täiendava pinnase ja ehitustoote kontrollproovi, kui on tekkinud kahtlus pinnase või ehitustoote nõuetekohasuses või laboratoorse katse tulemuse õigsuses, seejuures teavitades ehitajat piisavalt ette kontrollproovi võtmise ajast ja kohast;
  • kontrollima nõutud laboratoorse katseprotokolli olemasolu, sealhulgas selle koostamist ja esitamist kokkulepitud või õigusaktides sätestatud tähtaegadel. Samuti kontrollima ja andma kirjaliku hinnangu omanikule laborikatse või mõõtmise kõrvalekalde lubatavuse kohta;
  • kontrollima kasutatud ehitustoote- või -materjali mahu vastavust tee ehitusprojektile;
  • asjakohasel juhul korraldama või teostama enne kaetava töö vastuvõtmist kontrollmõõtmise;
  • kontrollima visuaalselt liikluskorralduse ja liikluskorraldusvahendi paigaldamise nõuetekohasust ja vastavust tee ehitusprojektile;
  • kontrollima tee hooldus- ja kasutusjuhendi olemasolu ja vastavust nõuetele.

Meie eesmärk on pakkuda kompleksset omanikujärelevalve teenust, mis katab kogu ehituse vältel asjatundliku ja pädeva järelevalve olemasolu kõikide ehitise või rajatise osade ulatuses. Omanikujärelevalve teenuse osutamisel lähtume kehtivast seadusandlusest ja omanikujärelevalve tegemise korrast.