Ehitusprojektide ekspertiiside teostamisel lähtume majandus- ja taristuministri määrusest „nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“.

Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele või ehitisprojekti osa vastavust nõuetele koosmõjus koostatud ehitusprojekti kui tervikuga, sealhulgas vastavust õigusaktidele, ehitusprojekti koostamiseks väljaselgitatud andmetele, planeeringule, projekteerimistingimustele, säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise hea tavale.

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel lähtume eelkõige järgnevatest asjakohastest andmetest:

  • ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks esitatud dokumentatsioon, sealhulgas ehitusprojekti ekspertiisi lähteülesanne ja ehitise ehitusprojekti koostamiseks tehtud uuring selle olemasolul;
  • õigusaktidega kehtestatud nõuded ehitise ehitusprojektile;
  • õigusaktidega kehtestatud nõuded ehitisele või ehitise osale, sealhulgas ehitusmaterjalile, -tootele ja seadmele;
  • ehitusprojekti koostamise lähteülesanne;
  • planeering või projekteerimistingimused nende olemasolul või olemasolu kohustuse korral;
  • valla või linna ehitusmäärus;
  • muinsuskaitse eritingimused;
  • projekteerimise ja ehitamise hea tava.


Ehitusprojekti ekspertiisi tulemusena koostatakse määruse „nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ kohane ehitusprojekti ekspertiisi aruanne.